the great organization Yarsanyan Iran zamin

اخبار یارسان - کوردستان - ایران - جهاناخراج دو نفر از کارگران یارسانی  از شرکت " کرپ ناز " کرمانشاه
به بهانه داشتن عقاید یارسانی از سوی حراست این شرکت

اکبر مرادی و شهرام فتحی پور از تکنسین های شرکت کرپ ناز کرمانشاه
در دی ماه سال گذشته( 1389)
به علت داشتن مذهب یارسان ( اهل حق ) و حاضر نشدن در نمازخانه و مسجد شرکت کرپ ناز از سوی حراست و مدیریت
این شرکت برای همیشه اخراج شدند و شکایت های این دو جوان یارسانی به مقامات ذیصلاح هییچ نتیجه ای در برنداشته است .
و حتی آنها را تهدید نموده اند چنانچه این موضوع را رسانه ای کنند و یا به اعتراضات خود ادامه دهند  به عنوان تهدید کننده و اخلال در نظم و امنیت جامعه  دادگاهی خواهند شد .  
این بارهاست که جوانان یارسانی در طول سالهای گذ شته از شرکت ها و کارخانه ها و دانشگاههای و ... بدون هیچ دلیلی
از کار و ادامه تحصیل اخراج میشوند و هیچ مرجع و قانونی برای احقاق حقوق آنها وجود ندارد   .
خبر از یاز نیوز ( کرمانشاه )
10/01/1390
......................
...............................
..................................