the great organization Yarsanyan Iran zamin

موسیقی

تنبور ، ساز مقدس آیین یاری است .-------------------


......................................


عید خاوندکار
تکیه حیدری ( تویشامی ) _ عیدخاوندکار


........................

یاحق

کلام های مردم یارسان ( گوران ) که بوسیله "  تنبور  " نواخته میشوند :

الف – آهنگهای حقیقی که به صورت همخوانی و تکخوانی اجرا میشود :

1- علی علی علی علی                     مولام علی علی علی


2- حقن  حقن  آی  حقن                    مولام حقن  شام حقن


3- یار داود حق گیان  داود                       دین داود  ایمان داود


4-         حق داود                                        گیان داود


5-        آقا یار داود                                  سن سن یار داود


6-  هوهو هوهو هوهو  یار                          رهبر داود  ضامن دار ۲  

      
7- حق حق و هوهو هی آقای جافم      قنره سرطافان یار بی گزافم


8- جم نیان دوستان او یانه              حق شمعن کلام پروانه


9- علی علی هوهو مولام علی هوهو  *  دستم و دامان پیربنیامین بو پیربنیامین بو


10- علی علی هو مولام علی هو       دستم و دامان پیربنیامین بو


11- یار دیده کانی بنیامین پیره          پیرموسی وزیر داود دستگیره


12- یار دیده کانی هاوشن هاوش       بش کر بنیامین بش مکرو بش


13- یار دیده کانی گیلرم باقی           جم مستانه بنیامین ساقی


14- یار دیده کانی و خیرم بیو          آوازه قمر نصیرم بیو


15 – یار دیده کانی شامیو شامیو       پالاش نه دیدم بابیو بابیو


16- گیان خواجای غلامان هی هی کاوم        ای یار داود آمان هاو بلی


17- ای ایمانم یار             گیان رنگینم یار


18- ایمانم یار                ای رنگینم یار


19 – ای چلتن چلانان      عازیز یار شاشان مهمانن چلانان


20- چلتن چلانان چلانان     شاشان مهمانن چلانان


21- یاردیده کانی چون وشن یار میو گیان * مزگان مزگانن خاوندکار میو گیان


22- هی گیان             هی گیان ( 7 نوع )


23- ای دیده کانی رژیان دالاهو           وستنش ونه شاهو بالامو


24- ای دیده کانی یاران جم نیان  *  شادی و شای کرمی شام شین ورو قولگاه


25- عالی گرز ویش هی ها و دستوه (2)         میاهوو دای هی فری کس وه (2)


26- دسی ویت وله (2) گیان یوت شمامه          دوستان مزگانی ای باوه حیدر آما

یاران مزگانی گیان باوه حیدرآما


27- ای لامی لامی گیان سروشن گیان لامی *  شام خاوندکار کاوم پیرشن بنیامی


28- ای دیده کانی گیان بیانو یاری             بیو پیرداود گیان نیشانش باری


29- طاله سواران کاوم ای ونه هو            باقیش پی یاران گیان گیان ای ونه هو


30- خاص بژنه گیان برزه ملی               یارگیان یار جنته ای دوس او دلی


31- ای سید محمد برو دیوانی                یار نازش روابو پی یارستانی


32- داود نه کویره کوثر وردن تاو          خواجای بنیامین ( هرویشن آفتاو)


33- باباناعوثی ( همخوانی )


آرو زماونی مکریو جی ارک نونه      دست برو زماوند کاوم کاوم


عز مرژونه گیان گیان گیان (2)


34- هانه فریاد رس داود       پی بی کسان کس داود


35- جم جم شایه برزه مل      خوشین خدایه برزه مل


36- سلطان دینه یاعلی یاعلی      پیر بنیامینه شاعلی شاعلی(2) 

 
37- سلطان دینه یا علی      پیر بنیامینه شا علی


38 – ای دیار دیار هاهاها دیار     حقن خاوند کار هاهاها دیار


39 – ایل بیگی :


هر وا بوگه هروا دوی       ایله هلگرد کلاوه چوی


40 – شیخ امیری گوران ( همخوانی ) 3 نوع


ای دوست نی دمدا      عازیز نی جم دا


41 – حق و حق ( همخوانی )


42 – حق و حق و حق یاری         حق المزنا حق یاری


43 – ها ها ( همخوانی )


44 – یار دیده کانی خاوندکاری         ساخلا بلادن سن جمله یاری


45 – سر خیوی یا سر غیبی ( همخوانی )


46 – قره چوپی :  7 نوع


الف  -  تنه میری ( همخوانی )


تنه میری تنه جوانان میری ها ها میری و میری میری هاها میری میری تنه میری تنه

جوانان میری ها


ب  -  هی دوست ( تکخوانی )


ج  -  با با ناعوثی ( تکخوانی ) 2 نوع


د  -  هی لاوه ( تکخوانی ) 2 نوع


ه  -  بلی ها  ( تکخوانی )


47 – شیخ امیری : پیشروی ( تکخوانی ) 2 نوع


48 – شیخ امیری : دلفان ( تکخوانی )


49 – شاه خوشینی ( تکخوانی )


50 – بابا طاهری ( تکخوانی )


51 – طرز یاری ( تکخوانی )


52 – عابدینه ( تکخوانی )


53 – سر طرز ( تکخوانی )


54 – کاکا ساری یا کاکت سحری ( تکخوانی )


55 – سید خاموشی ( تکخوانی )


56 – پیشروی پردیوری ( تکخوانی )


نکته :

کلام شماره 6 و 35 و 48 مربوط به دلفان است . کلامهای شماره  5 و 13 و 14 و 41 و 42 و 44 پردیوری نیستند ( مربوط به دوره خان احمد و ترکی می باشند . ) و کلام 53 توسط آسید براکه گوران ساخته شده است و کلام شماره 39 و 43 در زمان شاه خوشین بوده است ( قبل از سلطان سهاک ) و کلام شماره 24 در زمان بابایادگار و کلام شماره 40 بعد از پردیوری و سایر کلام ها پردیوری می باشند و کلام شماره 56 به هنگام شروع و خاتمه کلام در تشکیل جم توسط فرد کلام خوان اصلی خوانده میشود .  

   
ب -  آهنگهای مجازی ( مجلسی ) یا باستانی که بصورت تک خوانی اجرا میشود :


1 – ساروخانی


2 – مجنونی


3 – دواله


4 – طرز رستم


5 – غریبی


6 – باریه


7 – گل و  دره


8 – گل و خاک


9 – هجرانی


10 -  پاوه موری  ( چالاوی چر )


11 – الون آتی


12 – محمد حسن خانی


13 – هلاله و زمزم ( ساقی نامه )


14 – قطار


-----------------------------------


گردآورنده : کاکا برار استاد  به پاس تمامی زحمات بی دریغ معلم دلسوز و متدین یارسانی

که هیچ گاه مورد لطف اصحاب رسانه  قرار نگرفت...

******

کاکابرار استادنوازنده مقام های حقانی تنبورهمزمان با آغاز نخستین روز اسفندماه سال1338خورشیدی در منطقه

سنجابی از توابع اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه چشم به جهان گشود.

او به علت هوش زیاد و بینشی خداداده ، و توجه خاص پدرش از سه

سالگی به نوازندگی تنبور مشغول شد .سپس به شاگردی عمویش مفتخر

گردید و الفبای موسیقی و مقام های حقانی را نزد ایشان آموخت .


اما آنچه که همواره آقای استاد در لا به لای سخنانش در مجالس و محافل

خصوصی و عمومی در موضوع موفقیتش از آن یاد کرده و میکند رهنمودها و

اندرزهای حکیمانه پیر و مراد خویش جناب آقای آسید نصرالدین حیدری به

وی از همان دوران نوجوانی میباشد . که عنوان میدارند ، در سخنان کوتاه و

مختصر ایشان رازها و اسراری نهفته بود که همواره او را در راه موفقیت در

تمامی امور زندگی دستگیری نموده است .


ایشان کارشناس کامپیوتر و دبیر ریاضیات آموزش و پرورش هستند و هم

اکنون مفتخر به بازنشستگی از این سازمان میباشند .

نکته جالب توجه در مورد این هنرمند بزرگ و متعهد این است که هیچ گاه به

رسانه ای شدن و معروفیت و مشهوریت خود راضی نبود و هرگاه مجالی

دست میداد که با ایشان مصاحبه و یا گفتگویی برای رسانه ها ترتیب داده

شود به گونه ای خاص از موضوع طفره  میرفتند ...

و می گفتند این موضوع ایشان را بدجوری میآزرد ...!!!؟؟؟

زیرا که تنها هدف و آرمانم در این راه عشق به معبود است و بس ...

... شاید هم این موضوع زیاد بی ربط نباشد و به قول شاعر :


عاشقان دردکش را در درون اقرارهاست

عاقلان تیره دل را در درون انکارها


*****************

در سال 1363 خورشیدی ؛ با انتقال ایشان به منطقه گهواره گوران از سوی

آموزش و پرورش برای تدریس ؛ نقطه عطفی در زندگی ایشان به وقوع

پیوست که : همانا آشنایی ایشان با اساتید تنبور منطقه گوران بود که در

راس آنان مرحوم " آسید ولی حسینی " یکی از بزرگترین و پاکترین و

متعهد ترین نوازندگان تنبور در منطقه بوده اند که همیشه از ایشان در محافل

عارفانه و جم های یاری از او به نیکی یاد میشود . کاکابرار استاد ، مفتخر

به شاگردی ایشان در سالهای که در گهواره بوده اند ، شده است و

بیشترین فیض را از ایشان برده اند و ادب و ارکان هنری را نیز به گونه ای از

او کسب نموده اند .

شاید یکی از بزرگترین خدماتی که استاد به جامعه یارسان به خصوص در

زمینه آموزش مقام های حقانی تنبور نموده باشند ضبط و تکثیرتمامی مقام

ها با نوازندگی مرحوم آسید ولی حسینی و با صدای خود ایشان است که

به حقیقت مجموعه ی بی نظیر و خارق العاده است ...

از دیگر اساتید این هنرمند متعهد ؛ آقای کاکی اله مراد تختگاهی - مرحوم

استاد درویشعلی و درویش مرادخان از منطقه گوراجوب را میتوان نام برد که

در نزد آنان به کسب تجربه و تکنیک های خاص نوازندگی تنبور - این ساز

معنوی و دینی  یارسان - پرداخته اند

بنا بر شواهد و تحقیقات ما ؛ آقای - کاکابرار استاد - نزدیک به سه دهه

است که به آموزش تنبور و مقام های حقانی برای جوانان یارسانی می

پردازند و شاگردان بسیاری را تحویل جامعه یارسان داده اند که هر کدام از

آنان هم اکنون استادانی بنام و شایسته میباشند که بدون اغراق مایه بسی

افتخار و سرافرازی است ...

آقای استاد تمامی کلاسهای آموزشی تنبور را به صورت رایگان دایر کرده اند

و در این زمینه فقط و فقط  رضایت پیر حقیقت را مدنظر داشته اند که ما

هم امیدواریم مولای حقیقت ایشان را همیشه و همه جا با عزت تمام نگه

دارند ...

آقای استاد دارای همسری مهربان و دلسوز و در یک کلام " انسانی کامل و

صبور " هستند که موفقیتهایش را مدیون ایشان میدانند .

همسر ایشان کارمند سازمان بهزیستی هستند که هم اکنون در تهران

مشغول خدمت میباشند .

همچنین ایشان دارای سه فرزند ( دو دختر و یک پسر ) هستند که هم

اکنون در دانشگاه های تهران مشغول تحصیل میباشند و پسر ایشان آقای

" مسعوداستاد "  دانشجوی کارشناسی ارشد هوا و فضا هستند . لازم

به یادآوری است که مسعود نیز همچون پدرش در نوازندگی تنبور بسیار

چیره دست و ماهرند .

در پایان متذکر شوم ؛ که این چند سطر از بیوگرافی هنرمند توانا و متعهد -

جناب آقای استاد -  را به درخواست و اصرار سرکار خانم حسینی از

یارسانیان مقیم تهران -  نوشتم و امید وارم که آقای استاد و خانواده

مهربانش ما را عفو کنند که بدون کسب اجازه مبادرت به

انجام این کار نمودیم زیرا که برای -  حداقل دستمریزادی به ایشان - این کار

لازم و ضروری بود ...%به قلم - دکتر کرمی

  
به تاریخ : 12/3/2010 ...................................
.........................................................