سیدفرهاد حیدری
درروزهای هفت وهشت آوریل2012 گردهمائی بنام گنگره مشترک یارسان در شهر شوپینگ سوئد برگزار گردید.هدف اعلام شده گنگره مشترک ادغام دوسازمان یارسانی وایجاد تفاهم بود. ولی برعکس بجای تبدیل شدن آن به تشکل بزرگ یارسانی،این گنگره به میدان وتاخت وتاز آقای رضا پهلوی وهمفکرانش تبدیل گشت. نزدیک به دوساعت آقای پهلوی به سخنرانی ومعرفی خود وبرنامه اش میپردازد. مسئولین گنگره حتی اورا به شرکت کنندگان درگنگره، بنام وعنوان اعلاحضرت همایونی معرفی میکنند. این اقدام را نمیتوان به انسانهای ساده اندیش وساده لوح نسبت داد. متآسفانه چنین افراد برای رسیدن به اهداف خود به هرکاری دست میزنند، قادرهستندبا آبروی یک جامعه بازی کنند. این عده بخوبی میدانند درمیان جامعه یارسان دراقلیت کامل قراردارند وازکوچکترین پایگاه مردمی برخوردارنیستند. با نگاه به سایت رسمی تشکیلاتشان میبینیم گاهی بنام دفتر تشکل بزرگ یارسانیان ایران زمین اعلامیه پخش مینمایند وگاهی ازملت کورد وحقوق آنها دم میزنند ودرهمان حال برعلیه احزاب باسابقه ومبارز کوردستانی موضع میگیرند. این دوگانگی ها تنها برای فریب دادن مردم وشکاف انداختن میان آنها واحزاب کوردستانی صورت میگیرد. اکثریت شرکت کنندگان دراین گنگره، درجریان نبوده اند که قرار است آقای پهلوی سخنرانی کند. آنهم نه برای تبریک گفتن بلکه برای مطرح نمودن خودش ومعرفی برنامه اش. درصورتیکه مردم ازحضورسلطنت طلبان دراین گنگره مطلع میشدند، اکثریت آنها ازشرکت در آن خودداری مینمودند. طبق گفته حاضران درآن گردهمائی، تلویزیون نوروز تی وی در کار ضبط بخشی ازبرنامه سخنرانی آقای پهلوی نقش داشته، حالا معلوم نیست که مسئولین ویا صاحبان اصلی این شبکه تلویزیونی درجریان این عمل قرار داشته اند یا خیر؟ این سئوالیست که فقط آنها میتوانند پاسخگوی آن باشند. امیدوارم با احساس مسئولیت در این مورد روشنگری نمایند. البته بلافاصله بعد ازپایان گنگره خبرنگار ومسئول اکیپ فیلم برداری نوروزتی وی (آقای حشمت خسروی) با انتشارمقاله ای تحت عنوان (جنبش سیاسی جامعه یارسان دیوارهای ترس را شکست ) موفقیت گنگره را نوید داد. ظاهرآ تنها دیواری که شکسته شد،درپشت آن فقط چهرهای وابسته ووفادار مسئولین تشکیلات جدی به خانواده پهلوی وسلطنت هویدا شد وبس. دراین مورد میتوان با آقای حشمت خسروی موافق بود. چون بعد ازسالها،شعاروادعا های دروغین، واقعآ شجاعت میخواهد که این عده چهره واقعی خودرا به مردم نشان دهند.
مردم یارسان همیشه درمبارزات ملت کورد سهیم بوده وبه کورد بودن خود افتخار مینمایند به مسئولین سازمان دمکراتیک توصیه میشود، حالا که نقاب ها ازچهره آنها به کنار رفته، ازسخن گفتن بجای مردم یارسان پرهیز نمایند. همچنین امیدوارم ازاین ببعد سازمانها واحزاب سیاسی کوردستانی بخاطر احترام وتمیز جامعه شریف یارسان، ازاین افراد که بدون کوچکترین مشروعیتی اززبان وطرف جامعه یارسان صحبت کرده و اعلام موضع سیاسی میکنند، درنوشته ها ی رسمی خود تنها به بردن نام سازمان دمکراتیک اکتفا نموده واز واژه یارسان برای این سازمان خودداری نمایند. جامعه یارسان ازاین جریان خشمگین وناراحت است ، ولی مصمم تر ازگذشته به مبارزه وهمکاریها ودوستی خود باتمامی تشکلهای کوردستانی مترقی ومتعهد ادامه خواهد داد.شاید مردم یارسان، زبان فارسی را خوب صحبت نکنند ولی باهمان زبان کوردی به حقوق خود آشنائی کامل دارند. به تعین حق سرنوشت معتقد هستند. جامعه یارسان همیشه برای مسلمان نبودن وکورد بودن تحت فشار قرار داشته، ولی نه دین خودراتغییر داده ، نه ملیت خود راعوض نموده اند.
پاریس 19/04/2012